ÁSZF letöltése pdf formátumban

 1. ÁLTALÁNOS

Jelen általános szerződési feltételek a LIQUICON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1158 Budapest, Késmárk utca 9., Cégjegyzékszám: 01 09 326209 , Adószám: 26362155-2-42) által kiadott számlával, szállítólevéllel, vállalkozási és szállítási  szerződéssel, és minden egyéb, a LIQUICON Kft. által előállított és értékesített termékével kapcsolatos dokumentummal összhangban értelmezendő. Jelen általános szerződési feltételektől kizárólag írásban rögzített megállapodás szerint lehet eltérni.

 

 1. AJÁNLAT KÖZLÉSE ÉS MEGRENDELÉS.

Ajánlatainkra az ajánlat érvényességi idején – amely 30 naptári nap – belül az ajánlati kötöttség szabályai vonatkoznak. Ajánlati érvényesség idején túl az ajánlat írásbeli meghosszabbítása lehetséges. A megrendelés csak írásbeli visszaigazolás vagy teljesítés esetén tekinthető elfogadottnak. Írásbeli visszaigazolásnak tekinthető a fax, vagy e-mail útján történő visszaigazolás.

 

 1. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS, VIS MAJOR, FELELŐSSÉG

Vis major (azaz a felek érdekkörén kívül eső, előre nem látható és el nem hárítható akadály) helyzet esetén a LIQUICON Kft. a szállítást ezen helyzet időtartamára korlátozhatja, beszüntetheti, vagy a szerződéstől elállhat. Vis majornak minősülnek különösen a munkaviták, üzemzavarok, halaszthatatlan javítások a gyártóüzemben, bármilyen jellegű hatósági intézkedések, nyers és segédanyagok hiányos kézhezvétele vagy elkésett, illetőleg korlátozott szállítása, áram-,víz- és adott esetben gázkimaradás, szállítóeszközök hiánya, közlekedési nehézségek, háború, felkelés és hasonlók, továbbá minden más elháríthatatlan esemény. Amennyiben kártérítésre lenne kötelezett a LIQUICON Kft., felelőssége a szándékos és súlyosan gondatlan károkozásért, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősségre korlátozódik. A közvetett és következménykárokra a felelősséget kizárja.

 

 1. SZÁLLÍTÁS, MENNYISÉG-MEGÁLLAPÍTÁS

A szállítási határidővel kapcsolatban LIQUICON Kft. tájékoztatja a partnert arról, hogy az egyes megrendelésekre vonatkozó egyedi szállítási határidőt a megrendelésre visszaküldött ajánlatában rögzíti. A LIQUICON Kft. nem felel a határidőben történő elküldésért, ha a rakodási lehetőségek és kocsi rendelkezésre bocsátások területén olyan akadályok merülnek fel, amelyekért nem felelős és ezek miatt a határidőben történő elküldés nem lehetséges. Kereskedő általi elküldéses értékesítés esetén a kárveszély akkor száll át, amikor az árukat a kereskedő elküldésre átadja, vagy azokat a kereskedőtől elküldésre átveszik. Amennyiben az elküldés és / vagy kézbesítés a vevőnek felróható okból késik, vagy a vevő egyéb okból átvételi késedelembe kerül, úgy a kárveszély ezekben az esetekben is átszáll a vevőre. Az áruk árfelszámítás alapjául szolgáló mennyiségét a LIQUICON Kft. határozza meg, és ez a feladáskori állapot szerint kerül elszámolásra.

 1. MINTA ÉS MINŐSÉG MEGHATÁROZÁS

Az elemzési adatok és az egyéb minőségi jellemzők legjobb tudásunk szerint megfelelnek ismereteink és fejlesztéseink aktuális állapotának. A minták és próbák megfelelnek a termékek átlagos minőségének, kivéve, ha egy külön határidőhöz kötött speciális tulajdonságokra vonatkozó megállapodásra kerül sor.

 1. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK

A partner a terméket a szállított mennyiség, valamint a csomagolás tekintetében megvizsgálja, és a csomagolás hibáját, továbbá a mennyiségi hiányt köteles átvételkor – mind a partner, mind a szállítással megbízott cég képviselőjének aláírásával ellátva – írásban megküldeni a LIQUICON Kft.-nek. Ezen írásos észrevétel megérkezését követően mennyiségi, illetve a csomagolás tekintetében tett további észrevételeket a LIQUICON Kft. nem köteles figyelembe venni. Amennyiben a vevő kereskedő, köteles minden felismerhető, amennyiben nem kereskedő, minden nyilvánvaló hibát, mennyiségi hiányt vagy téves szállítást az áru rendeltetési helyre történő megérkezésekor, az átvételkor még a felhasználás előtt írásban jelezni. További feltétel, hogy az áru még az eredeti lezárt állapotban legyen és az árut időközben a rendeltetési állomás nem küldte tovább. A vevő köteles a szállítóval szembeni esetleges igények megóvásáról gondoskodni. Minőségi kifogás esetén azonnal írásos reklamációt kell küldeni, a maradékokat az eredeti csomagolásban, adott esetben a használatban lévő árukat is biztosítani kell. Az eladónak meg kell adni a lehetőséget, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a helyszínen a kifogás megvizsgálására. Alapos kifogás esetén társaságunk döntése alapján pótszállítással él, vagy árleszállítást ajánl fel. Amennyiben a vevő kereskedő, úgy a LIQUICON Kft.-vel szembeni további igények érvényesítését kizárjuk, azokat is, amelyek nem kellékszavatossági igények.

Amennyiben a vevő nem kereskedő és a LIQUICON Kft. a pótszállításhoz való jogát gyakoroljuk, úgy a vevő jogosult a pótszállítás sikertelensége esetén a vételár leszállítására vagy választása szerint a szerződéskötés előtti állapot helyreállítására. A kártérítési igények elévülési ideje 1 év az igényt megalapozó körülményekről való tudomásszerzéstől, illetve attól az időponttól számítva, amelyben a vevőnek súlyos gondatlanság hiányban ezekről a körülményekről tudomást kellett volna szereznie. Ez nem vonatkozik a szándékos károkozás miatti felelősségre és azokra az esetekre sem, amelyekben a törvény erejénél fogva kötelező elévülési határidők állnak fenn, továbbá nem vonatkozik a termékfelelősségi törvény szerinti felelősség esetére sem.

A jelen általános szerződési feltételeket alkalmazó felek kijelentik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8.:1. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározottak szerint vállalkozásnak minősülnek, így a fogyasztókra vonatkozó speciális rendelkezések ezen jogviszonyra nem vonatkoznak.

 1. ÁRAK

Az áru árára vonatkozóan megállapodni csak a 2. pontban meghatározottak szerinti írásbeli visszaigazolás, vagy teljesítés esetén létrejött megállapodás szerint lehetséges. A forgalmi adó a mindenkor hatályos mértékben külön felszámításra kerül. A visszaigazolt árak – amennyiben írásban ettől eltérő megállapodás nem születik – 30 napig hatályosak. A mindenkori, határidő nélküli árváltoztatás jogát – ármegállapodás esetén is – fenntartjuk, ha és amint a gyártáshoz szükséges alapanyag árak, a kötött tarifás szállítási díjak, a nyersanyagárak és az egyéb költségek megváltoznak. A visszaigazolt határidő leteltét követően új ármegállapodások kötésére kerül sor. Ezek elkészültéig a fenti mértékű árak alkalmazandóak továbbra is.

 

 1. FIZETÉS

Átutalás ellenében történő értékesítés esetén a vételár kiegyenlítését 15 napon belül levonás nélkül kell teljesíteni, kivéve, ha az ajánlatban ettől eltérő határidő került megállapításra. Fizetési késedelem esetén a LIQUICON Kft. késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a felszámítás időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszerese,  + 7 %. A fizetési feltételek vagy körülmények megsértése, ami a vevő hitelképességét csökkentheti, azonnal esedékessé teszi az összes követelést tekintet nélkül a futamidőben történt időközbeni módosításokra. A beszámítás jogának, illetve a visszatartási jognak a LIQUICON Kft.-vel szemben történő érvényesítése csak akkor megengedett, ha az esedékes, és a LIQUICON Kft. által elismert vagy jogerősen megítélt követelésre vonatkozik. A 30 napnál régebben lejárt követelés behajtása érdekében a LIQUICON Kft. jogi képviselőt vesz igénybe, melynek költségeit a késedelembe eső fél tartozik megfizetni. A szerződéses jogviszony keretében keletkező és rendelkezésre álló adatokat LIQUICON Kft. célhoz kötötten tárolja és dolgozza fel. Az adatvédelmi előírásokat a LIQUICON Kft. betartja.

Partner tudomásul veszi, hogy a LIQUICON Kft. a beérkezett megrendelést követően a megrendelést leadó partnerrel kapcsolatban előzetes kockázatelemzést végez oly módon, hogy a megrendelő cég adatait a cégnyilvántartásban ellenőrzi, és amennyiben bármilyen olyan negatív körülményt látható a cégnyilvántartásban, amely a vételár megfizetését esetlegesen veszélyeztetheti, úgy LIQUICON Kft. a partner részére a terméket csak abban az esetben szállítja le, amennyiben az érintett partner a LIQUICON Kft. által kiállított előre-utalással történő teljesítési móddal kiállított számlát kiegyenlíti.

 1. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

Minden, üzleti megállapodás keretében szállított termék a számla kiegyenlítéséig a LIQUICON Kft. tulajdonában marad. Addig tehát a vevő rendes üzletmenetét kivéve – nem jogosult az áru felett rendelkezni, azokat harmadik személyeknek elzálogosítani vagy akár csak biztosítékképpen is átruházni. A viszonteladó a vételár követelést, ami őt, a LIQUICON Kft. tulajdonában álló áru elidegenítése alapján illeti meg, a LIQUICON Kft. vételár követelésének biztosítására a LIQUICON Kft.-re engedményezi. Viszonteladó jogosult az engedményezett követeléseket addig beszedni, amíg a LIQUICON Kft.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek szerződésszerűen eleget tesz. Ha a vevő ezt a kötelezettségét nem teljesíti, akkor a beszedett összegek a LIQUICON Kft.-t illetik, és azokat külön kell kezelni, megőrizni A tulajdonjog fenntartással érintett áruk más árukkal történő összekeverése vagy feldolgozása esetén a LIQUICON Kft.-t a tulajdonjog fenntartással érintett áru értékének arányában az új dolgon közös tulajdoni hányad illet meg. Az első és második bekezdés ennek során értelemszerűen alkalmazásra kerül.

 1. FELMONDÁS

A felek a felmondási jogukat a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatják. A szerződéses jogviszony felmondása esetén a már átvett terméket a partner köteles kifizetni, a LIQUICON Kft. a megrendelt, de még át nem adott terméket nem köteles átadni. Jogos indokkal érvényesített felmondási jog esetén sem szűnik meg a felek közötti teljes anyagi elszámolás kötelezettsége.

 1. ALKALMAZANDÓ JOG

Amennyiben egy kikötés semmis lenne, vagy azzá válna, a többi rendelkezés érvényes marad. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitákat elsődlegesen békés úton próbálják meg rendezni egymás között, de amennyiben így azt nem sikerül rendezni, úgy Felek alávetik magukat a LIQUICON Kft. székhelye szerint az adott jogvitától függően hatáskörrel rendelkező járásbíróság, illetve törvényszék illetékességének.

Partner a LIQUICON Kft. felé leadott írásbeli megrendelésével elismeri, hogy a jelen általános szerződési feltételek teljes tartalmát megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadta, és kijelenti, hogy a Felek azokat egyedileg megtárgyalták, így erre tekintettel Partner kijelenti, hogy kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a szállítási szerződést, illetve a jelen általános szerződési feltétel bármelyik rendelkezését a Ptk. 6:77. § – 6:78. §-ban foglaltakra hivatkozással megtámadja. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak a közöttük e tárgykörben létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi.